" คุณคุณสุรชัย ไทยชาติ นักอนุรักษ์และพัฒนา "

เมื่อตลาดยาจากสมุนไพรที่เคยเสื่อมความนิยมได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอีกครั้ง บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จึงมี นโยบายมุ่งเน้น การผลิตและพัฒนายาแผนโบราณ โดยมุ่งหวังให้ยาสตรีเพ็ญภาคเป็นผู้นำตลาดในประเภทยาสตรีที่ผลิตจากสมุนไพร และปรับปรุง ช่วงชีวิตของสินค้าจากช่วงถดถอยให้กลับมาอยู่ในช่วงเจริญเติบโตอีกครั้ง

กล่องยาสตรีเพ็ญภาคที่คุณเจือ เป็นผู้ออกแบบเองทั้งหมด โดยครั้งหนึ่งเคยเปลี่ยนจากรูปคุณชื้น บุญนาค ภรรยา มา เป็นรูปของคุณดารา เพ็ญภาคกุล ลูกสาวคนโต แต่เปลี่ยนกลับในเวลาไม่นาน ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณสุรชัย จึงขอให้กรมศิลป์ช่วยออกแบบลายกนกบนกล่องที่ถูกต้องให้ โดยยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ โดยลวดลายที่ออกแบบใหม่นี้ยังคง ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

รูปถ่ายของคุณยุคลวดี
ที่ตื่นเต้นกับรถขายยาคันโตแปลกตาของห้างเพ็ญภาคในสมัยนั้น

ประวัติ คุณสุรชัย ไทยชาติ สมรสกับ คุณยุคลวดี เพ็ญภาคกุล บุตรี ของคุณเจือ เพ็ญภาคกุล เข้ารับข้าราช การที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนได้ ชั้นเอก จึงลาออก และเข้าทำงาน เต็มตัวเมื่อปี 2524


รูปถ่ายของคุณยุคลวดี และคุณสุรชัย เมื่อครั้งที่คุณสุรชัย ไทยชาติ เป็นนักเรียนทุนที่ ประเทศเนเธอร์แลนด์