" ห้องแลป "

ห้องตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรก่อนนำไปผลิตและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของยาแต่ละล็อตการผลิตเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ ที่ผู้บริโภคจะได้รับ